14 Aralık 2012 Cuma

Sanat Üzerine

Sanat en genel anlamıyla, yaratıcılığın ve hayalgücünün ifadesi olarak anlaşılır.Tarih boyunca neyin sanat olarak adlandırılacağına dair fikirler sürekli değişmiş, bu geniş anlama zaman içinde değişik kısıtlamalar getirilip yeni tanımlar yaratılmıştır. Bugün sanat terimi birçok kişi tarafından çok basit ve net gözüken bir kavram gibi kullanılabildiği gibi akademik çevrelerde sanatın ne şekilde tanımlanabileceği, hatta tanımlanabilir olup olmadığı bile hararetli bir tartışma konusudur. Açık olan nokta ise sanatın insanlığın evrensel bir değeri olduğu, kısıtlı veya değişik şekillerde bile olsa her kültürde görüldüğüdür.
Sanat sözcüğü genelde görsel sanatlar anlamında kullanılır. Sözcüğün bugünkü kullanımı, batı kültürünün etkisiyle, ingilizcedeki 'art' sözcüğüne yakın olsa da halk arasında biraz daha geniş anlamda kullanılır. Gerek İngilizce'deki 'art' ('artificial' = yapay), gerek Almanca'daki 'Kunst' ('künstlich' = yapay) gerekse Türkçe'deki Arapça kökenli 'sanat' ('suni' = yapay) sözcükleri içlerinde yapaylığa dair bir anlam barındırır. Sanat, bu geniş anlamından Rönesans zamanında sıyrılmaya başlamış, ancak yakın zamana kadar zanaat ve sanat sözcükleri dönüşümlü olarak kullanılmaya devam etmiştir. Buna ek olarak Sanayi Devrimi sonrasında tasarım ve sanat arasında da bir ayrım doğmuş, 1950 ve 60'larda popüler kültür ve sanat arasında tartışma kaldıran bir üçüncü çizgi çekilmiştir.
Clive Bell, 1914 yılında Cezanne'dan etkilenerek yazdığı Sanat ('Art') isimli kitabında sanatın başat biçim ('significant form') olduğunu savunmuştur. Bell'e göre her biçim bu klasmana girmez, çünkü önemli olan çizgi, şekil ve renk ilişkilerinin kendi aralarındaki kombinasyonudur. Bu görüş temsilin sanatsal beğeniye etki etmediğini söyler. Sanatı tamamen estetikle bağlantılı olarak tanımlayan bu görüş, 20.yy'da Marcel Duchamp, Andy Warhol, Joseph Beuys gibi bildiğimiz anlamda estetik nesneler üretmeyen, görünümden çok kavramlara önem veren sanatçıların eserlerini kapsamadığından, bugün zamanında olduğu kadar etkili değildir.
R.G. Collingwood, 1938'da basılan Sanatın İlkeleri ('The Principles of Art') isimli kitabında sanatın temel olarak duyguların yaratıcı ifadesi veya dışavurumu olduğunu söylemiştir. Bunun yanında sanat ve zanaat arasında bir ayrım yapmıştır. Buna göre zanaat, malzemenin bir plan doğrultusunda daha önceden tasarlanmış bir son ürüne dönüştürülmesi iken sanatsal aktiviteler, araçlar ve amaçlar arasında, planlama ve uygulama arasında ayrım yapmayı gerektirmez. Bunun yanında bu görüşe göre, sanat herhangi bir duygunun da dışavurumu değildir. Bu duygu, ifade edildiği ana kadar açıklık kazanmamış olup, ifade edilişi onun keşfedilmesine neden olacak bir duygu olmalıdır. Bu aynı zamanda izleyiciyi de araştırmanın içine alır. Bu teori de sanat olarak kabul edilmeyen bazı aktiviteleri (örneğin bir psikoterapi seanslarını) sanattan ayırt edemediği gibi, sanat olarak kabul edilen bazı eserleri (örneğin Rönesans Döneminde, sanatçının duygularını açığa çıkarmak değil, dinsel duygular uyandırmak amacıyla yapılan resimler) kapsamadığı için, yerini değişik kuram aramalarına bırakmış, hatta tüm bu tanımlama çabalarının başarısız olması sanatın tanımının yapılmaya çalışılmasının ne kadar doğru olduğu tartışmalarını başlatmıştır.
Morris Weitz'ın 1956'da, Wittgenstein'ın görüşlerinden ve şeylerin özünü bulmaya karşı direncinden yola çıkarak ortaya attığı görüştür. Weitz'a göre Fry ve Bell, Tolstoy, Croce, Collingwood gibi kuramcılar, yaptıkları tanımlarda kendi kişisel sanat görüşlerini ifade etmekten öteye gidememişlerdir. Neo-Wittgenstein'cı görüşü özetlemek gerekirse, sanat açık bir kavramdır ve tanımlanamaz. Ancak bu, Weitz'a göre felsefi açıdan bir sorun yaratmamalıdır, çünkü aile benzerliği yöntemi kullanılarak neyin sanat olup olamayacağı konusunda hükümler getirmek olasıdır.
Kurumsal sanat kuramı, Neo-Wittgenstein'cı görüşünü reddederek sanatın tanımlanabileceğini ileri sürer.Bu fikir George Dickie tarafından ilk olarak 1973'te ortaya atılmıştır.
Dickie'nin ilk tanımı, Arthur Danto'nun da sanat dünyası fikirlerinden etkilenerek aşağıdaki şekilde oluşturulmuştur:
Sanat eseri: Bilinçli olarak insan elinden veya fikrinden çıkmadır. Belli bir sosyal kurum (sanat dünyası) adına hareket eden kişi veya kişiler tarafından, bazı kısımları hakkında fikir birliğine varılmış olunmalı, beğeni kazanmaya aday olmalıdır.
Filozof Richard Wollheim sanatın estetik değerlendirilmesi için üç yaklaşım önerir:
Estetik niteliğin insanın bakış açısından bağımsız, mutlak bir değer olduğunu öngören gerçekçi yaklaşım
Estetik niteliğin mutlak bir değer olduğunu, ancak insanın bakış açısına bağlı olduğunu savunan nesnel yaklaşım
Estetik niteliğin hem mutlak olmadığını hem de insanın bakış açısına göre değiştiğini söyleyen göreli yaklaşım.
Yapıldıkları tarihler bundan 40.000 yıl öncesine giden heykeller, mağara ve kaya resimleri bulunduysa da bu eserlerin anlamı, içinde geliştirildikleri kültür hakkında az bilgimiz olması sebebiyle tam olarak bilinmemektedir. Bilinen en eski sanat nesnesinin - üzerleri delinmiş bir salyangoz kabuğu dizisi - 75.000 yıl önceye dayanırsa da 100.000 yıl yaşında, muhtemelen boya saklamak için yapılmış kaplar da bulunmuştur.
Eski Mısır, Mezopotamya, İran, Hindistan, Eski Yunan, Roma, İnka, Maya, Olmek medeniyetlerinden günümüze birçok sanat eseri miras kalmıştır. Eski Yunan sanatı insan fiziğinin ideal oranlarda temsiline yoğunlaşmış, sonrasında Bizans ve Ortaçağ Avrupası'nda İncil ve dini motifler ağırlık kazanmış, bunları yücelten tarzlar geliştirilmiştir. Rönesans, fiziksel dünyanın resmedilmesi ve perspektifin sistematik olarak uygulanıp resimde üç boyut algısının oluşması yönünde teknikler geliştirmiştir.
Doğuda, İslam Sanatı'ında ikonografinin yasak olması nedeniyle geometrik şekiller, hat sanatı ve mimariye yoğunlaşılmıştır. Uzak Doğu'da da bu dönemlerde din, sanatsal üretime yön vermiştir. Hindistan ve Tibet renkli heykeller ve dans ön plana çıkarken dinsel resimler de bu pratiklerden beslenmiştir. Çin'de de kuyumculuk, bronz işçiliği, çömlekçilik, şiir, kaligrafi, müzik, resim, tiyatro gelişmiş, sanatsal eğilimler baştaki sülaleye göre değişiklik göstermiştir.
Batı'da 18.yy'da Aydınlanma ile birlikte rasyonel, saat gibi işleyen evren anlayışı gelişmiş, bu da Blake'in Newton'u kutsal bir geometrici gibi portrelemesi veya David'in propagandacı resimlerine yansımıştır. Daha sonra bu da yerini tepki olarak duygu ve birey olmayı ön plana çıkaran, akademik sanat, Sembolizm, İzlenimcilik, Fauvizm gibi 19.yy sanatsal akımlarına bırakmıştır.
20.yy sanat tarihi bitip tükenmeyen sanatsal arayışların yüzyılı olmuştur. Bu yüzden İzlenimcilik, Dışavurumculuk, Fovizm, Kübizm, Dadaizm, Gerçeküstücülük gibi akımların parametreleri, icat edildikleri yıllardan çok öteye gidemediyse de sonra gelen akımları etkiledi. Yüzyılın ikinci yarısından itibaren Modernizm kültüre hakim olmuş ve Theodor W. Adorno'nun 1970 yılında dediği üzere "Artık sorgulamadan kabul edilen şey, sanat hakkında hiçbir şeyin, ne sanatın kendisinin, ne sanatın bir bütün ile olan ilişkisinin ne de sanatın varolma hakkının, sorgulamadan kabul edilemeyeceği." Relativizm kaçınılmaz bir gerçeklik olarak kabul edilmiş, bu da çağdaş sanat ve postmodern eleştiri dönemini başlatmıştı.

28 Ekim 2012 Pazar

Al Amir Hussein

Ressam Al Amir Hussein Mombasa, Kenya doğumlu ve orijinal Swahili kabilesine ait. 
Al Amir, Old Town Mombasa Arapça,dan etkilenmiş dar sokaklarda oynayarak büyüdü. 
İlginç bir kültürel karışımı, doğu Kenya sahili ve Tanzanya Umman Araplar ve Portekizlilerle ikisi tarafından kolonize geçmişi oldu. 
Bugün Old Town Mombasa sokakları hala derinden Afrikalı Arap kültürleriyle dalmış Arap ve Latin mimarisini yansıtmakta.
Al Amir, Doğu Afrika kıyılarının zengin tarihi ve algı güçleri ve renk paleti üzerinde yarattığı etkilerini hatırlamak ve yansıtmak istediğini görebilirsiniz.
 Eserlerinin çoğu size beyaz badanalı duvarlar olabilir. 
Taş duvarlar bile onların yudum yudum tatlı kahve icen, insanlari serin tutma görüntülerini yansıtmakta. 
Hatta bu güne kadar Old Town biraz değişti - dar sokakları, parlak beyaz duvarlar ve kapılar ve mercimek süslü ahşap geçmişte bir hatırlatma olarak kalır.

27 Ekim 2012 Cumartesi

Benard Githogori


Ressam Benard Githogori Nairobi, Kenya, 27 Aralık 1975 yılında doğdu.

O, 1982-1989 ve Nairobi,de ilköğretim,e katıldı. Ressam Nyeri ilçesinde 1990-1993 Naromoru Boys ortaokula gitti. Okulda o diğer öğrencilerin kendi sanatsal beceri ve yeteneklerini beslemek için yardımcı oldu. Böylelikle sanat ve Tasarım Kulübü kurulmasına yardımcı oldu. O, 6 yasindayken sanatsal yetenegini keşfetti.

Sanatci İllüstrasyon, Grafik Tasarım ve Boyama Diploma kursu izlemiştir. 1994-1996 arasında, Nairobi Güzel Sanatlar Buru Buru Enstitüsü (Bifa)ya alındı. Üniversitede bu süre zarfında, onun çizimleri gerçekçilik ve çizimde üniversitede iyi öğrencilerinden biri haline gelmesini sağladı ve o boyama becerilerine ince ayari başardı.

Daha sonra bir grafik tasarımcı olarak farklı şirketlerde istihdam edildi. Ressam  bir pazarlamacı olarak diğer alanlarda yüksek öğrenimi takip edip ve halen Nairobi açık reklam şirketinde bir iş geliştirici olarak çalışıyor. Onun stili gerçekçilik ve soyut gerçeküstücülük.

O, çeşitli yerel sanat sergilerine katıldı, ancak Mart ayında çocuk işçiliği konusunda Nairobi Kenya Ulusal ILO / IPEC (Uluslararası Çalışma Örgütü) Sanat ve Fotoğraf Yarışması altında, Mor Görüntüleri Production tarafından liyakat belgesi verildi(2003).

Ona ilham Kenya'da farklı toplulukları ve onların farklı kültürlerinden gelen, tipik geleneksel Afrika yaşam geliyor. Ressamin sanatsal etkileri ikonik ultra-gerçekçilik. Benard şimdi Güney Afrika'da yaşıyor.

Martin Bulinya

Ressam Martin K. Bulinya Eldoret, Kenya yakınında Moiben adlı bir kasabada Temmuz 1961 - 21 tarihinde doğdu.

Bulinya Kenya Times ve True Love dergisinin yanı sıra, sahne tasarımcısı olarak Kenya Broadcasting ile İşbirliği (KBC) için çalışan için serbest illüstratör olarak çalıştı.

Bulinya, eserlerinde çok üretken bir sanatçı.  
Onun resimlerindeki duruş ve oluşumlar çeşitli Maasai insan karikatürleridir. 
Hemen hemen tüm eserleri ya boyalı veya sunta üzerine monte edilmiş ve gerçek eğlenceli ve ilginç Afrika sanatından örnekler vardır! 
Resimlerin çoğu yıpranmış malzemenin içinde çok kompleks detaylandırma var. 
Onun karakterlerinin her biri etkili bir duygu veren, pozlardır. 
Ressam eserlerinde dramatik konuşurken bazı karakterleri duyabiliirsiniz!

Koeh Sia Yong

Ressam Koeh Sia Yong, 1938 yılında doğdu. 
O, Güzel Sanatlar Nanyang Akademisi'nden mezun oldu.
O zamandan beri elli yılı aşkın bir süredir sanat dünyasında yaptığı araştırmalar üstlenmiştir. 
Onun eşsiz sanatsal tarzı ve mükemmel boyama teknikleri ile bilinen bir sanatçı. 
Ressam bugün de Singapur olağanüstü ve eserleri son derece toplanan sanatçılarından biridir.

70'lerde Koeh çocuk Sanat Dergisi, Xinzhou Gazetesi'nin çalışan bir sanat editörü oldu.
Onun, 80'li yıllarda, Nanyang Business Gazetesi'nin özel atanmış grafik sanatçısı olarak, siyasi karikatürler, dergi kapakları ve illüstrasyonlar çok sayıda üretti. 
Buna ek olarak, aynı zamanda sergiler ve etkinlikler meşgul oldu. 
O başarılı birçok solo ve karma sergilere düzenlenen ve iki katalog "Koeh Sia Yong Karikatürler" ve "Koeh Sia Yong Resim Sergisi" yayınlandı.

Araştırma / Forschung / Research: Icik Yakup

26 Ekim 2012 Cuma

Edvard Sasun

Ressam Edvard Sasun, Ermenistan, 1955 - dogumlu. 
Ermeni asıllı ressam şimdi Tayland,da yaşıyor ve çalışıyor.


Onun Figurativ tarzı kültürleri, renkleri ve insanların evlatlık ülke ve şarkta etkilenmeye devam etmektedir.
Erivan Devlet Üniversitesi, Ermenistan ve San Petersburg Akademisi'nde eğitilmiş, Rusya,da, Sasun,un eski SSCB,de kapsamlı eserleri sergiledi. 
Ayrıca, Europ'ART 2000, Cenevre'de gösterilen ve o son zamanlarda Tayland Ulusal Galerisi'nde.

Link

Araştırma / Forschung / Research: Icik Yakup

Leo Putz


Ressam Profesör Leo Putz (Merano, Sudtirol, 1869 -1940) bir Tyrolean sanatçı. 

Leo Putz ve sanatsal çalışmalarına Art Nouveau,da Empresyonizm ve Ekspresyonizm ile başladı. Eserlerinin Odak noktasında, nü ve manzara vardır.
Putz Güzel Sanatlar Münih Akademisi'nde ve Paris'te Académie Julian 1889,da okudu. Münih Secession,a tam üye olarak katıldı. 
1899'da sanatçı derneğin kurucularından, floe olarak çalıştı ve diğerleri Walter Georgi, Fritz, Erich Erler ve Adolf Munzer arasında yer aldı.
Dresden ve Kraliyet New Pinakothek Münih Devlet Galerisi, 1903 yılında eserlerinden birçok satın aldı. 

1905,de eserleri için Putz,a birçok madalya verildi. 1909 Shine Bavyera vatandaşlığını kazandı. Aynı yıl onun için bir önkoşul olarak profesör ünvanı verildi. 1913 yılında peyzaj ressamı Frieda Blell ile evlendi. 1923 Putz Gauting,e taşındı.
Putz Güney Amerika'ya ailesi ile Ocak 1929 yılında gitti. Putz Brezilya ve Arjantin'de 1933 yılına kadar çalıştı. 

1931 yılında Lucio Costa isteği üzerine O, Rio de Janeiro Academia de Belas Artes de profesörlük teklifini kabul etti. 
Güney Amerika eserleri Münih'te büyük bir sergide 1935 yılında Putz Almanya'ya döndükten sonra gösterildi.
Putz Nazizm,e muhalefet gösterdi. Onun çalışmaları "sanat dejenere" olarak sınıflandırılmıştır. Putz, 1936 yılında, Gestapo tarafından defalarca sorguya cekildi ve sonunda Sudtirol,a kaçmak zorunda kaldı. 
1937 yılında Almanya'da çalışmaları yasaklandı. İlerleyen yıllarda, 1940 yılında ölümüne kadar, eserleri kaleler ve bölgenin manzara ağırlıklı resimler oluşuyordu.

Link

Araştırma / Forschung / Research: Icik Yakup

Nidai Karaman


Ressam Nidai Karaman, genelde manzara - tasvir etmektedir. 

O, renkleri fırçası ile tuvale ince detayları işlemekte. 

Sanatçının ruh güzelligi bir bakıma yansımaktadır. 
Çevreyi gözlemleyen biri olarak bazen bir çiftçinin tarlada çalışıyor halini, Türkiye,nin incileri boğaz köprülerini ya da bir masanın üstünde bir vazo ve içindeki çiçekleri tasvir etmekte. 
Benim favorim çılgın denizin dalgalı hali bir muhteşem. 
Hatta aksam güneşinin deniz üstündeki akisleri ve kızıllığın gözalıcılığı bir başka. 
Ressam Nidai Karaman gibi yetenekli sanatçıların geri planlarda kalmış olması(magazinsel) mütevaziliğine bağlanabilir.
Patika bir yol ve kış manzarası ile ruhları cezbeden ressam hakkında yeterli bilgiye sahip değilim, umarım bir şekilde sanatçı özgeçmişi ile bana ulaşabilir. 
Onun şahane eserlerini bir araştırmacı olarak siz sanarseverler sunma geregi duydum.

Link

Araştırma / Forschung / Research: Icik Yakup

25 Ekim 2012 Perşembe

Mehmet Akif Orcan

Ressam Mehmet Akif Orçan, 1977'de Kahramanmaraş'ta doğdu. 
O, 2000 yılında Atatürk Üniversitesi'nden mezun oldu. 
Şair ve yazarlara kitap kapak tasarımı ve iç desenler çizdi. 
Kent gazete ve dergilerinde kültür-sanat içerikli yazı, haber ve şiirleri yayınlandı.
Gaziantep Ticaret Odası Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi'nde görev yapan ve atölyesinde çalışmakta. 
Ressam ilk dönem çalışmalarında ağırlıklı suluboya portre ve peyzaj resimleriyle tanındı. 
Son dönem çalışmalarında anlık akıntılarla, bilinçli damlayan o kayıp giden boyalarla, giderek tutarlı bir renk dizgisi yakaladı.

Resimlerinde bilinen tarzlarla ilişkilendirmeden bir Anadolu insanının toprağa olan yakınlığını -bilinen yer ve gökten uzak- mekânsız farklı katmanlarla klasik kurguların dışında saydam dokunuşlarıyla somutlaştırmakta.
Eserlerinde insanın yeryüzüne ya da evrene bir bakışı sezdirmeye çalışırken konu olarak da ilk dönemlerde Anadolu işçilerini ve avcılarını toprak içinden yine yarı gerçekçi, transparan suluboya efektleriyle farklılaştırmakta. 
O, son dönem çalışmalarında figürlere yönelerek kurgusunu geliştiriyor.
Link

Araştırma / Forschung / Research: Icik Yakup

Tin Tun Hlaing


Ressam Tin Tun Hlaing, Burma sanatçısı (d. 1969). 
O, kendi ağlarının döküm su kapları, ya da balıkçıların taşıyan kadınları boyamakta. 
 Pagan tapınakları ortasında kendi kızıl cüppeli yerde rahiplerden eserler yapmakta.

 Fotogerçekçi bir tarzda memleketinden yaşamı resmediyor.
Link

Araştırma / Forschung / Research: Icik Yakup

Pham Luan

Ressam Pham Luan Hanoi, Vietnam,da 1954 yılında doğdu. 
Pham Luan, Sanat Üniversitesi girerek sanat hayalini gerçekleştirmek istiyordu. Ancak o zaman, Vietnam,da savaş sürüyordu. Hanoi Öğretmen Koleji'ne gitti. 1972 yılında üniversitede ilk yıl boyunca, o zorunlu askerlik hizmetini yerine getirmek için çağrıldı.

Vietnam Thanh Hoa iline seyahat etti. Bu süre zarfında Luan savaş sırasındaki sıkıntıya rağmen kroki ve resim yapmaya devam etti. 
O gördügü herşeyi çizimler ile yaşadıklarını kaydetti. Pham Luan,in askeri seferlerberligi Mayıs 1975 yılında sona erdi ve daha sonra onun çalışmaları ile devam etmek için geri geldi. Mezun olduktan sonra Luan teknik çizimleri öğretmeni olarak çalıştı.
O, 1990 yılında Pham Luan öğretimini durdurmak ve 1991 yılında ilk kişisel sergisine hazırlık için bir ressam olarak tam zamanlı çalışmaya karar verdi. 
1994 yılında açılacak olan yeni sergisi olarak göstermek çok coşku ile karşılandı. 1997 yılında yurtdışında Pham Luan ilk sergisini açtı. 
O zamandan beri Pham Luan resimlerinde birçok şehir ve Hong Kong, Singapur, Londra, New York ve Chicago gibi yurt dışında pek çok sergiye çikmistir.
Pham Luan eserleri ABD, İngiltere, Fransa, Almanya, Hollanda, İsveç, Hong Kong, Singapur ve SAİK özellikle özel koleksiyonlarda Duke Vietnam ve çok sayıda özel koleksiyonlarda Ulusal Güzel Sanatlar Müzesi koleksiyonlarında özellikli eserler olmuştur.

Link

Araştırma / Forschung / Research: Icik Yakup

Ziyad Sultanov

Ressam Ziyad Sultanov, Sanatçı 1959 yılında Bakü Azerbaycan,da doğdu. Çocuk yaşlarında resim yapmaya başladı. 1966-1974 yıllan arasında orta öğretimini tamamladı. Ailesinin de desteğiyle 1974 yıhnda Bakü'de ki Azim-Azimzade Resim okuluna girdi. Temel resim eğitimim 1978 yılında tamamladıktan sonra 198 î'de Nasrettin Tusi Azerbaycan Devlet Üniversitesi resim bölümüne girdi. Akademi tarafindan 1982'de St. Petersburg'a gönderildi iki yıl süre ile resim eğitimine bu şehirde devam etti.

St. Petersburg'da bulunduğu bu iki yıllık dönemde Hermitage müzesindeki İtalyan, Fransız, Hollandalı gibi büyük ustaların resimlerinin ve heykellerinin kopyalarını yaptı. Üniversitenin resim böKiıraînü 1986 yıîmda üstün basan derecesiyle bitirdi. Diploma projesi ve yaptığı eserler üniversitenin özel koleksiyonuna alınmıştır.

Sanatçı 1995 yılma kadar çalışmalarım Azerbaycan'da sürdürdü. Bu sırada yaptığı çalışmalar Moskova'da, St. Petersburg'da, Bakü'de ve Küba'da sergilendi. Eserleri Avrupamn bir çok sanat merkezinde sergilendi. Çeşitli karma sergilere katıldı. 
1988 yılında Azerbaycan Ressamlar Birliği'nin ve Rus Ressamları Birlği'nin üyesi oldu. 1995 yılında İstanbul'a gelen sanatçı bu tarihi ve eşsiz güzellikteki şehrin birçok köşesini tuvaline aktardı. Yaptığı resimler büyük bir beğeni ile çeşitli sergilerde yer almaktadır.
Sanatçı İstanbul'un kendine özgü renklerini, canlı ışığını ve mevsimlerini büyük bir ustalık ve renk anlayışı içinde yonımlamaktadır. İstanbul'un halen bozulmamış eski sokakları, iskeleleri, evleri, minareleri ustalıkla tuvaline aktarması bize İstanbul'u daha çok sevdirmektedir. 
Sanatçının eserleri Türkiye dışmda birçok koleksiyoner ve resim severler tarafindan satın almmış ve hak ettiği yeri bulmuştur. Özellikle İstanbul manzaraları, Amerika Birleşik Devletleri, Japonya ve Almanya'da ki koîeksiyonerler tarafindan ayn bir önem kazanmıştır. SuKanov'un bir çok eseri özel müzayedelerde de resimseverlerle buluşmuştur.
İstanbuhm Eyüp, Balat, Haliç, Eminönü, Göksu, Kuzguncuk gibi semtlerinin yanında, Ege sahillerinin ve Bodrum'un güzellikleri de aynı ustalık ve ihtişam içinde tuvale aktarılmıştır. 
Özellikle Bodrum'da günbatonı resimleri izleyiciyi sıcak ve huzurlu aksamlara içine çeker. Bodrum kalesi, Japon koleksiyonerler tarafindan çok sık talep edilen bir konudur. 
Tarihi yapıların, Kız Kulesinin., boğazdaki kayıkların, Halicin ve camilerin yer aldığı konuların yanı sıra; manolyalar, kır çiçekleri de Sultanov'un zengin renk ve kompozisyon anlayışının bir başka yönüdür.
Sultanov'un  tüm  çalışmalarındaki  kurguların  sağlamlığı,  renklerin  uyumu,   firça
vuruşlarındaki teknik, ışığın yansıtılmasındaki büyük başarısı empresyonist ressamlar arasmda sanatçryı tartışmasız büyük usta olarak sivriltiyor. 
Dikkatle bakılırsa sanatçının İstanbul resimlerinde, İstanbul'a özgü renkler görülür. Gerek kış, gerek yaz, gerek deniz manzaralarında, eski evlerde İstanbul'un insanı okşayan ve yaşam sevinci veren havasını solursunuz.
Zryad Suhanov'un resimlerinde kullandığı üst düzeydeki anlatım biçimi, aldığı köklü eğitim; sanatçıyı diğer tekdüze resim yapan sanatçılardan ayıran bir özelliktir.
1998 yılından itibaren İstanbul'da ki kendi atölyesinde çalışmalarını sürdürmekte ve resim dersleri vermekte olan Ziyad Sultanov evli ve iki çocuk babasıdır.
Link


Araştırma / Forschung / Research: Icik Yakup

Vann Nath

Ressam Vann Nath, S-21 olarak bilinen Khmer Rouge gizli cezaevinden sadece yedi ölüm çeken mahkumlardan biridir. 
O, S-21 1975-1979 gelen Kamboçya'da Pol Pot rejiminin altında opere edildi.

 14.000 erkek, kadın ve çocuklar hakkında bu süre içinde işkence gördü veya orada birçokları idam edildi. 
Vann Nath, Pol Pot portreleri ve heykelleri yapmak, bir sanatçı olarak hapishane içinde çalışarak hayatta kalmayı başardı. 
Serbest bırakıldıktan sonra, işkence ve cinayetlerin korkunç sahnelerini tasvir etti.

Link

Araştırma / Forschung / Research: Icik Yakup

24 Ekim 2012 Çarşamba

Wang Mingyue

Ressam Ming Yue Wang, 1962 yılında Pekin'de doğdu. 

O, 1991 Güzel Sanatlar Semineri Merkez Akademisi'nden mezun oldu. 

1995 yılında Çin Ulusal Sanat Müzesi tarafından düzenlenen Pekin Rüzgar "Yağlıboya Resim Sergisi"ne katılmak zorunda kaldı. 
Eserlerinden bazıları "Çin Sanatı", "Ekim", "Yeni Sanatçılar" arasında gazete ve dergilerde yayınlanmaktadır. 
Yurtiçinde ve yurtdışında ve Invitational Sergi ve Müzayedelerde boyamalara katıldı. 
Yapıtlarının çoğu sanat galerileri ve özel koleksiyonlarda bulunmaktadır. 
2000 eski İngiliz Başbakanı,nin portresini yapmak icin ve kültürel ve sanatsal değişimine katılmak üzere davet edildi. 
Hong Kong aynı dönemine parametreleri galerilerinde sözleşmeli ressam oldu. 2004 yılı Haziran ayında İngiltere,de kişisel sergiler açtı. 
2004,te Uluslararası Sanat Sergisi sergisi tarafından düzenlenen sergide geniş ilgi uyandırdı.
Link

Araştırma / Forschung / Research: Icik Yakup

Xie Qiu Wa

Ressam Xie Qiu Wa, Klasik Çin Yağlıboya Geleneği Şangay,ın kasabasında "True mirasçısı" olarak Anakara Çin basını tarafından tanımlanmıştır. 
Xie,nin 35 yaş, zaten daha geniş bir Batı kitleye Klasik Çin Okulu'nun yeniden yerleştirilmesi icin önde gelen güçlerinden biri olarak sayar.
Sanatçının çalışmaları bir stoacı ışıldama yansıtan ve ışık ve karanlık kontrastı araştırıyor. 
Xie geleneksel Çin çizgisinde foto-gerçekçilik ayrıntılı öğrenmek için birkaç çağdaş sanatçılarından biridir ve o yapay (baskı / Giclee) reprodüksiyon her türlü calısmaları reddetti.
Xie uluslararası üne Çin 19'uncu Yüzyıl Klasik onun son derece rafine ve Qetailed varyasyonları üzerine inşa edilmiş olsa da, o son Uluslararası Fotoğraf-gerçekçilik yükselen yaratıcı yetenek olarak ününü doğruladı. 
Natürmort parçaları üzerinde yaptığı çabaları yoğunlaşmıştır. 
Xie Şimdi Natürmort parçaları üzerinde yaptığı çalışma ile son derece meşgul olmasına rağmen, hâlâ eşi, Dong Wen Jie ile güçlü bir rehberlik ilişki sürdürüyor. 
Xie ve Dong Hem o Natürmortlar gölge ve ışık ayrıntılı gerçekçi oyun ile rakamlar ve o ince narin özellikleri göz ile, yaratıcı birbirlerine iltifat etmektedir.
Xie Qiu Wa Batı'da gücünü geliştirmeye devam ediyor ve şu anda çalışmaları Paris, Madrid, Roma ve Venedik galerilerde sergileniyor.
Link

Araştırma / Forschung / Research: Icik Yakup

Huriye Tutuncu


Ressam Huriye Tütüncü, Ankara’da doğdu. 

A.Ü.Sosyal Bilimler bölümünden mezun oldu. 
Mehmet Karaman atölyesinde resim çalışmalarına başladı. 
Mimar Sinan Üniversitesi Mezunları Derneğinde desen çalışmalarına devam etti. 
Mustafa Karyağdı atölyesinde çalışmalarını sürdürdü. Habib Gerez, Remzi İren, Salim Özüdoğru ile resim çalışmaları yaptı.
 2002 ‘de kendi atölyesini kurdu. BASAD (Bakırköylü Sanatçılar Derneği) ve Ressamlar Derneği denetleme kurulu üyesidir. 
Özellikle hiperrealist ve fotoreal gözlemlerine dayalı tarzında yağlı boya çalışmalarına ağırlık vermektedir.Resim dersleri vermeye devam etmektedir.

Link

Araştırma / Forschung / Research: Icik Yakup

Marianne Nortd


Ressam Marianne Nortd (24 Ekim 1830 - 30 Ağustos 1890) bir İngiliz doğabilimci ve botanik sanatçı. 

Marianne Nortd Hastings, Hon soyundan müreffeh bir toprak sahibi bir ailenin en büyük kızı olarak doğdu. 
O Charlotte Helen Sainton-Dolby altında bir vokalist olarak eğitilmiş, ama sesinin başarısız oldugu için o sonra çiçekler boyamak için kendini adadı. 
1855 yılında annesinin ölümünden sonra, o sürekli meclis üyesiydi babası,nın seyahatleri, ve onun ölümü üzerine 1869 yılında o uzak ülkelerin çiçeklerini boyamayayı sürdürmeye karar verdi. 
Onun Kanada, Amerika Birleşik Devletleri ve Jamaika için ilk olarak, 1871-1872 onu seyahatleri başladı. 
O, bir ormanın derinliklerinde bir kulübe de çok çalışma yaptı ve Brezilya,da bir yıl geçirdi. 
O, 1875 yılında, Tenerife,ya bir kaç ay sonra, o dünyada yuvarlak bir yolculuga başladı ve iki yıl boyunca Kaliforniya, Japonya, Borneo, Java ve Seylan ciceklerini boyamakla Hindistan'da 1878 geçirdi. 
İngiltere'ye dönüşünde Londra'da onu çizimleri bir numara olarak sergiledi. 
Ona Kew Kraliyet Botanik Bahçeleri koleksiyonu vermek ve bunları barındırmak için bir galeri kurmayı teklif ettiler. 
Bu teklif kabul edildi, ve James Fergusson tarafından tasarlanan yeni bina,ya başlandı. 
Charles Darwin'in önerisi ile 1880 yılında Avustralya'ya gitti ve orada bir sene ve Yeni Zelanda'da boyamakla mesgul oldu. 
1883 yılında, Güney Afrika ziyaretinden sonra, ek bir oda Kew galerisinde açıldı ve 1884-1885 yılında o Seyşeller ve Şili'de çalıştı. O, 30 Ağustos 1890 Gloucestershire Alderley,de öldü.Araştırma / Forschung / Research: Icik Yakup

21 Ekim 2012 Pazar

Hla Phone Aung

Ressam Hla Phone Aung, 1966 yılında, Sin Phyu Kyun,da doğdu. 
O, U Lun Gywe ve U Kyaw diğerleri arasında, Lay,da dahil olmak üzere birçok usta sanatçıların gözetiminde çalıştı. 


Ressam Hla P. Aung, çalışmaları eleştirel beğeni kazanmis olup, hem de kendi evinde olmak üzere eserleri denizaşırı ülkelerde gösterilmiştir. 
2001/2002 için Philip Morris Myanmar Sanat Ödülleri, en son çalışmaları için kendisine tanınan "İç Barış." ödülü verildi.

Link

Araştırma / Forschung / Research: Icik Yakup